عشق مثل آسمان آبیه
مثل خورشید درخشانه
مثل زمین گرمه
مثل ماه گاه پیدا و گاه پنهانه
عشق مثل دریا مواجه
مثل رودخانه شتابانه
مثل کوه ستبره
مثل صخره سخته
عشق مثل غروب خیال انگیزه
مثل شب وهم انگیزه

مثل پائیز رنگارنگه

مثل زمستان لخت و بی باره
مثل بهار سبزه
عشق مثل یخ لغزانه
مثل عطر وسوسه انگیزه
مثل افق دست نیافتنیه
مثل زمان بی نهایته
عشق مثل سراب درخیاله
مثل شراب سکر آوره
مثل بید مجنونه
مثل گل با خاره
مثل آتش سوزانه

عشق مثل عسل شیرینه