نقد ها     

 آذر و امجدیه                           آواز سیندرلا